Законодателство за ГМО на България

Закон за генетично модифицираните организми

Текст на Закона за ГМО

Законът урежда обществените отношения, свързани със работата с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия, освобождаването на ГМО в околната среда, пускането на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти, пренасянето на ГМО, вноса, износа и транзита на ГМО, контрола върху дейностите по вноса, износа и транзита на ГМО. Законът има за цел да осигури приоритетна защита на човешкото здраве и околната среда при наличието на опасност от потенциални неблагоприятни въздействия, независимо от съществуващите икономически интереси или от липсата на достатъчно научни данни.