Ускорена селекция с помощта на молекулярни маркери

Ускорена селекция с помощта на молекулярни маркери

Увеличаването на населението на Земята, промените в климатичните условия, появата на нови заболявания в определени региони, както и конкуренцията сред производителите на посевен и посадъчен материал, поставиха пред огромен натиск селекционните институти и фирми в необходимостта от създаване на нови и все по-продуктивни сортове. За съжаление темповете на създаване на нови сортове чрез класическите методи на селекция са значително по-бавни от нарастващата необходимост за въвеждане в практиката на нови такива.

Ускоряването на процеса на селекция в днешно време се осъществява с помощта на молекулярни ДНК маркери. През последните няколко десетилетия познанията ни относно гените и функцията на белтъците, които те кодират при редица моделни и стопански-значими растителни видове нараснаха значително, което доведе до възможността за предсказване на качествата на едно растение още преди то да се е развило и да ги е проявило. При редица стопански видове бяха създадени генетични карти и бяха картирани области от генома определящи важни стопански признаци като бяха идентифицирани и конкретни ДНК маркери свързани с тези признаци. Вече не е необходимо да се изчакат години преди растенията получени от кръстосано опрашване да могат да бъдат оценени. В този случай, растенията могат да бъдат анализирани още на ранен етап (напр. семеначета) относно наличието на области от ДНК с определена последователност, която определя търсени от селекционера качества. За отглеждане до зрели растения се запазват само тези, които са носители на съответните ДНК маркери. Благодарение на използването на ДНК маркери в съвременната селекция се намаляват рязко разходите за поддържане на големи популации в процеса на селекция като в същото време времето необходимо за селекция на нов сорт намалява драстично.

Kато недостатък може да се изтъкне необходимостта от предварително идентифициране на молекулярни ДНК маркери свързани с определени качества при съответния растителен вид преди да е възможно тяхното рутинно приложение за селекция. Макар такива маркери да са идентифицирани за редица стопански-значими растителни видове, за много други видове все още липсват изследвания или са в ранен етап на развитие.