Резюме на Регламент (ЕО) № 1829/2003

РЕЗЮМЕ НА:
Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи

Пълен текст на Регламент (ЕО) № 1829/2003   

Какво е действието на регламента?

Регламентът установява правила за получаване на разрешение и надзор на генетично модифицираните организми (ГМО) и за начина на етикетиране на генетично модифицираните храни и фуражи.

Той има за цел да опази:

  • човешкия живот и здраве;
  • здравето и благосъстояние на животните;
  • интересите на околната среда и потребителите.

Основни аспекти

Регламентът се прилага за:
  • ГМО, използвани в храна или във фураж;
  • храна или фураж, съдържаща ГМО;
  • храна или фураж, произведена от или съдържаща съставки, произведени от ГМО.
Кандидатстване за разрешение
  1. Производителите представят едно заявление, което обхваща всички употреби: храна, фураж и обработване.
  2. В рамките на две седмици компетентният орган на съответната държава от ЕС потвърждава получаването и информира Европейския орган по безопасността на храните (ЕОБХ).
  3. ЕОБХ разполага с шест месеца, за да оцени заявлението.
Управление на риска

Европейската комисия отговаря за управлението на риска.

Въз основа на оценката на ЕОБХ Комисията издава препоръка за приемане или отхвърляне на заявлението.
Предложението се изпраща до Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Ако комитетът приеме предложението, Комисията също го приема. В противен случай, Съветът оценява проекторешението и решава дали Комисията трябва да го приеме.

Етикетиране

Храната и фуража, съдържащи ГМО, трябва да имат етикет, на който това да е ясно обозначено.
Но ако храната или фуража съдържат по-малко от 0,9 % ГМО, то не е нужно да се посочва в етикета – при условие, че съдържанието на ГМО е технически неизбежно.

© European Union, http://eur-lex.europa.eu/