Резюме на Директива 2009/41/ЕO

Резюме на:
Директива 2009/41/EО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия

 

Пълен текст на Директива 2009/41/EО    

Каква е целта на Директивата?

Тя определя правила за работата в контролирани условия с генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) с цел опазване на човешкото здраве и на околната среда в ЕС.

Основни аспекти

Класификации и нотификации

Ползвателите на ГММ трябва да оценят работата в контролирани условия по отношение на риска за човешкото здраве и за околната среда. В резултат на оценката работата се класифицира като:

  • клас 1: за дейности без или с незначителен риск;
  • клас 2: за дейности с ниска степен на риск;
  • клас 3: за дейности с умерен риск;
  • клас 4: за дейности с висока степен на риск.

Когато работата в контролирани условия ще се извършва за първи път, ползвателят е длъжен да представи нотификация, съдържаща определена информация (посочена в приложение V от директивата) на компетентния орган в неговата държава от ЕС. Тя трябва да гарантира, че предложената инсталация е подходяща за целите на дейността и че няма риск за човешкото здраве и за околната среда.

След нотифицирането на компетентните органи работата в контролирани условия от клас 1 може да се извършва без допълнително нотифициране.

Работата в контролирани условия от клас 2 може да започне веднага след нотифицирането, при условие че помещенията са били обект на предходна нотификация за извършване на работа от клас 2 или от по-висок клас. В останалите случаи обаче и при липса на отказ от страна на компетентния орган работата в контролирани условия от клас 2 може да продължи 45 дни след представянето на нотификацията (или по-рано със съгласието на органа).

Работата в контролирани условия от клас 3 или 4 не може да се извършва без предварителното съгласие на компетентния орган, който трябва да съобщи своето решение в писмена форма.

Инциденти

Държавите от ЕС гарантират, че преди да започне работата в контролирани условия:

  • е изготвен план за действие в извънредни ситуации при работа в контролирани условия, когато неизпълнението на изолационните мерки може да доведе до сериозна опасност;
    хората, които могат да бъдат засегнати от инцидент, са информирани за всички аспекти, свързани с тяхната безопасност.
  • В случай на инцидент съответната държава от ЕС трябва да гарантира, че ползвателят на ГММ ще информира компетентните органи и ще съобщи информацията, необходима за оценяване на ситуацията и за предприемане на действия.

Откога са прилага Директивата?

Тя се прилага от 10 юни 2009 г.

Обща информация

Тази директива отменя и консолидира Директива 90/219/EИО и нейните последващи изменения в един акт.
Тя определя минимални стандарти, приложими за работата в контролирани условия с ГММ. Държавите от ЕС имат право да предприемат по-строги мерки.

Основни понятия

Работа в контролирани условия: Всяка дейност, при която генетично се модифицират микроорганизми или при която те се култивират, съхраняват, превозват, унищожават, обезвреждат или се използват по друг начин и при която се използват специфични изолационни мерки за ограничаване на техния контакт с населението и околната среда.

ГММ: Микроорганизми, като например бактерии, вируси или гъби, в които генетичният материал е бил променен по начин, който не настъпва естествено при чифтосване и/или естествена рекомбинация.

Инцидент: В контекста на тази директива означава всяко събитие, включващо значително несъзнателно освобождаване на ГММ в хода на работата с тях в контролирани условия, което може да представлява опасност за човешкото здраве или за околната среда.

Основен документ

Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) (ОВ L 125, 21.5.2009 г., стр. 75—97)
© European Union, http://eur-lex.europa.eu/