Резюме на Директива 2001/18/ЕО

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда

Пълен текст на Директива 2001/18/ЕО 

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

  • Директивата има за цел да направи процедурата за даване на съгласие за съзнателно освобождаване и пускане на пазара на генетично модифицирани организми (ГМО)* по-ефективна и по-прозрачна.
  • Също така тя ограничава това съгласие за период от 10 години (подлежащ на подновяване) и въвежда задължително наблюдение на ГМО след пускането им на пазара.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Настоящата директива предвижда:

  • система за оценка на риска за околната среда за всеки отделен случай, свързан с освобождаване на ГМО;
  • общи цели за наблюдение на ГМО след тяхното съзнателно освобождаване и пускане на пазара; и
  • механизъм, който да променя, временно да прекратява или да преустановява съзнателното освобождаване на ГМО, след като се получи информация за свързаните с това рискове.

Етикетирането на ГМО и обществената консултация стават задължителни. Европейската комисия се задължава да провежда консултации с компетентните научни комитети по всички въпроси, свързани с човешкото здраве или околната среда.

Създават се регистри, в които се вписва информацията за генетичните модификации на ГМО заедно с местоположението на ГМО.

На всеки три години Комисията трябва да публикува доклад за опита с ГМО, пуснати на пазара, както и резюме на мерките, взети от държавите от ЕС за прилагането на настоящата директива.

Въпреки че настоящата директива позволява на държавите от ЕС да ограничат или да забранят пускането на ГМО, които представляват риск за човешкото здраве и околната среда, Директива (ЕС) 2015/412 я изменя, като предоставя възможност на държавите от ЕС да забранят или да ограничат ГМО на по-широка основа, като например териториално и селищно устройство, използване на земята, социално-икономически въздействия, съвместно съществуване и обществен ред.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 17 април 2001 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 17 октомври 2002 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

  • Съзнателно освобождаване на ГМО: в контекста на тази директива, всяко съзнателно въвеждане в околната среда на ГМО, за които не се използват специфични мерки за ограничаване на контакта им с околната среда.
  • Генетично модифицирани организми: генетичната структура на живи клетки е била променена с помощта на техники от съвременната биотехнология, наречена генна технология. Това позволява на хората да отглеждат растения и животни, които могат, например, да дават по-висок добив или да са устойчиви на болести.

© European Union, http://eur-lex.europa.eu/