Европейски проучвания опровергават твърденията на френския учен Сералини за ГМ царевица

Проучване, предприето от европейските власти по проект “G –TwYST”, опровергава спорното проучване на генетично модифицираната (ГМ) царевица от Жил-Ерик Сералини.

През септември 2012 г. Жил-Ерик Сералини, професор в Университета в Каен, публикува сензационна статия в сп. „Food and Chemical Toxicology“. Самото списание по-късно оттегли изследването, което твърди, че генно модифицираната царевица NK603 индуцира тумори при плъхове. Резултатите от финансирания от Европейския съюз проект G-TwYST бяха докладвани на 29 април 2018 г. на конференция в Братислава, Словакия, която потвърждава липсата на последици за здравето на плъхове, хранени с ГМ царевица NK603 при 90-дневни изследвания. Тези проучвания заключават, че:

Не е установена потенциална опасност за хората и животните при първоначалната оценка на ГМ царевица NK603. На практика не бяха установени причини за провеждане на проучване с изхранване на животни въз основа на молекулярната характеристика, състава, фенотипните и / или агрономичните анализи на NK603. Данните от 90-дневно и дългосрочно (1и 2 години) проучване за храненето на гризачи също не идентифицират потенциалните рискове и следователно подкрепят резултатите от първоначалните анализи.

Данните от дългосрочното проучване за изхранване на плъхове с NK603 също не идентифицират потенциалните рискове и следователно подкрепят резултатите от първоначалните анализи и 90-дневните проучвания за храненето на плъхове.

Три изследвания на имунната функция, които не са включени в Указанието за изпитване 408 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/OECD), са извършени в хода на двете 90-дневни проучвания за изхранване на плъхове с ГМ царевица NK603. ГМ царевицата не повлиява имунните функции, изследвани в проучвания.

Необходимостта от извършване на опити с животни, изхранвани с хранителни продукти или фуражи трябва внимателно да се оцени, предвид големия брой животни необходими за проучванията (в случая на проекта G-TwYST: 720, 172 и 268 при проведените три проучвания с хранене на плъхове).

Позовавайки се на едногодишните и двугодишните проучвания на G-TwYST, Френската асоциация за растителна биотехнология (AFBV) заявява, че „резултатите не показват токсични ефекти на анализираната царевица и не осигуряват нищо повече от 90-дневни проучвания, както се предвижда от токсиколозите“. AFBV декларира, че тези проучвания „опровергават основните изводи от изследванията на Сералини относно токсичността на анализираната ГМО царевица, тъй като не е идентифициран потенциален риск. В допълнение, тези нови изследвания противоречат на предложението на Сералини относно необходимостта от извършване на дългосрочни изследвания. “

Резултати на проект “G-TwYST”
Източник: Crop Biotech Update

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page